Kiến trúc bền vững

  • Công trình xanh - Cần cân nhắc thực tế khi ứng dụng
  • Theo báo cáo Môi trường UNEP cho biết các công trình xây dựng tiêu thụ 30-40% năng lượng trên toàn thế giới và 40% của tất cả phát thải khí nhà kính. Các công trình xây dựng lại góp phần lớn nhất gây ra phát thải khí nhà kính, chính vì lý do đó, các công trình xây dựng cũng có khả năng lớn nhất để giảm thiểu những tác động tiêu cực đến phát thải C02, giảm tác động của biến đổi khí hậu.

  • Xem chi tiết
<<  Prev  1 2 3 4  >>